6-11 ගණිතය

1000.00 රු
Smart Maths
සාම්ප්‍රදායී ඉගැන්වීමෙන් අත්මිදී නිවැරදි ගණිතය තාක්ෂණය මුසුකර ඉගෙන ගන්න
රජයේ ජාතික පාසලක ගණිත විෂය උගන්වන වසර 15ක ගණිත විෂය ඉගැන්වීමේ පලපුරුද්දක් සහිත අ.පො.ස.(සා.පෙල) උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂාවේ නියුතු විද්‍යා පීඨ ගණිත පුහුණ පත්වීමක් සහිත ගණිත ගුරු භවතෙකු විසින් මෙහෙයවන උපකාරක පන්තියකි
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් නිර්දේශිත විෂය නිර්දේශය ආවරණය කිරීම
නව තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ඉගැන්වීම (පාසලදී smart class room තුල Intaractive whiteboard භාවිතයෙන් ගණිත විෂය උගන්වන ගුරු භවතෙකි)
මාසික පරීක්ෂණ පැවැත්වීඹ
අ.පො.ස (සා.පෙල) විභාගයේදී ලකුණු ලබාදෙන ආකාරය හා ඒ සදහා පිලිතුරු ලිවිය යුතු ආකාරය සෑම ඒකකයක් අතරතුරම පැහැදිලි කිරීම
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති සදහා විමසීම්
නුවන් වන්නිනායක සර්
0715359945 (telegram)
smartclass@rajarata.lk
6-11 ගණිතය
1000.00 රු
Smart Maths
සාම්ප්‍රදායී ඉගැන්වීමෙන් අත්මිදී නිවැරදි ගණිතය තාක්ෂණය මුසුකර ඉගෙන ගන්න
රජයේ ජාතික පාසලක ගණිත විෂය උගන්වන වසර 15ක ගණිත විෂය ඉගැන්වීමේ පලපුරුද්දක් සහිත අ.පො.ස.(සා.පෙල) උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂාවේ නියුතු විද්‍යා පීඨ ගණිත පුහුණ පත්වීමක් සහිත ගණිත ගුරු භවතෙකු විසින් මෙහෙයවන උපකාරක පන්තියකි
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් නිර්දේශිත විෂය නිර්දේශය ආවරණය කිරීම
නව තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ඉගැන්වීම (පාසලදී smart class room තුල Intaractive whiteboard භාවිතයෙන් ගණිත විෂය උගන්වන ගුරු භවතෙකි)
මාසික පරීක්ෂණ පැවැත්වීඹ
අ.පො.ස (සා.පෙල) විභාගයේදී ලකුණු ලබාදෙන ආකාරය හා ඒ සදහා පිලිතුරු ලිවිය යුතු ආකාරය සෑම ඒකකයක් අතරතුරම පැහැදිලි කිරීම
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති සදහා විමසීම්
නුවන් වන්නිනායක සර්
0715359945 (telegram)
smartclass@rajarata.lk
Published 1 month ago 66 views 0 calls

Additional information

No reviews for 6-11 ගණිතය

This listing has not been reviewed yet, be first!
Add new comment
Sri Lanka, Anuradhapura, Anuradhapura
Print listing
Show more